Barion Pixel SMS Gateway PHP class - SeeMe
Aici poţi căuta printre articole.

SMS Gateway PHP class

Pentru a uşura integrarea de SeeMe SMS Gateway într-o aplicaţie PHP îţi oferim un SeeMe Gateway PHP class.

Setări

$method
Metoda de apel HTTP. Valori posibile: 'curl' sau 'file_get_contents'
$apiUrl
URL-ul Gateway API. 'https://seeme.ro/gateway'
$logFileDestionation
Ruta fişierului log. Dacă nu vrei să loghezi cererile, setează valoarea false.
$format
Formatul răspunsului. Valoarea poate fi 'xml', 'string' sau 'json'.

Metode

__construct( $apiKey, $logFileDestination = false )

Constructor.

Parametrii:

$apiKey
Cheia API necesară pentru autentificare. Pe pagina Setările SMS Gateway îţi putem genera una.
$logFileDestination
Dacă vrei logarea apelurilor Gateway, în acest parametru poţi defini ruta fişierului log (împreună cu numele fişierului). Dacă nu vrei să loghezi cererile, setează valoarea false.

sendSMS( $number = null, $message = null, $senderid = '', $reference = null, $callbackParams = null, $callbackURL = null )

Trimitere SMS.

Parametrii:

$number
număr de telefon în format internaţional (cod de ţară şi cod zonă inclus), fără separatori sau semnul de plus. De exemplu: 40744123456
$message
Textul mesajului cu codificare UTF-8. Caractere permise.
$senderid
Identificarea expeditorului. Dacă nu este specificat, atunci mesajul va fi trimis cu expeditorul default setat pe pagina Setările SMS Gateway.
$reference
Folosit pentru identificarea mesajului în cazul apelurilor callback. Este opţional.
$callbackParams
PPoţi defini codurile evenimentelor şi stărilor în cazul cărora vrei apel callback într-un string, separat cu virgulă (de exemplu: '1,4,5,6,7'). Dacă vrei să primeşti apel callback despre toate, setează valoarea 'all'.
$callbackUrl
URL-ul apelurilor callback.

Trimiterea SMS-urilor prin Gateway, lista parametrilor
 

getBalance()

Cu ajutorul acestuia poţi interoga soldul tău.

Interogarea soldului prin SMS Gateway

 

getResult()

Cu apelarea acestei metode vom primi răspunsul dat de gateway în formatul cerut.

 

SeeMeGateway class

<?php

define('GATEWAY_URL', 'https://seeme.ro/gateway');

/**
 * 
 * SeeMe SMS Gateway class
 * 
 * @version 2.0.1 SeeMeGateway
 * @copyright 2013, Dream Interactive Kft.
 * @author 2013 Adam Pinter adam.pinter@dream.hu
 * 
 * @link https://seeme.ro
 * 
 */

/**
 * CHANGELOG
 * 1.0.2 sendSMS() method: removed 0 param @ line: 107
 * 1.0.1 http_build_query() added param arg_separator: '&' @ line: 225
 * 2.0.0 uses API key, new parameter validators
 * 2.0.1 reference validator hotfix
 */

class SeeMeGateway {
	
	/**
  	* Gateway calling method file_get_contents or curl
  	* 
  	* @access private
  	* @var string
  	*/
	private $method 			= 'curl', // curl, file_get_contents
	    $apiUrl 			= GATEWAY_URL,
	    $logFileDestination	= false,
	    $format  			= 'json'; // string, json, xml
      
  #xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	#xx DO NOT EDIT CODE UNDER THIS LINE
	#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
  
  private
      $params  			= array(),
	    $result,
	    $reference,
      $version      = '2.0.1',
      $checksumLength   = 4;
      
	public function __construct( $apiKey, $logFileDestination = false ) {
	
		if(!is_string($apiKey)){
			throw new SeeMeGatewayException('Invalid API key type. Must be string', 1);
		}
	
		$this->params['key'] 	= trim($apiKey);
		
    if(!$this->validateApiKey($this->params['key'])){
			throw new SeeMeGatewayException('Invalid API key', 18);
		}
    
		if($logFileDestination) {
			$this->logFileDestination = $logFileDestination;
    }
	}
	
	/**
  	* Send SMS. Throws an exception on error
  	*
  	* @access public
  	* @param string $number  Mobile phone number in international format (pl. 36201234567)
  	* @param string $message Message encoded in UTF-8 
  	* @param string $sender  Sender ID
  	* @return void
  	*/
	public function sendSMS( $number, $message, $sender = '', $reference = null, $callbackParams = null, $callbackURL = null ) {
		
		if(!is_string($message)){
			throw new SeeMeGatewayException('Invalid message parameter type. Must be string', 1);
		}
	
		$params = $this->params;
		$params['number']  = trim($number);
		$params['message'] = trim($message);
		
		if(strlen($params['message']) < 1){
		  throw new SeeMeGatewayException('Invalid message parameter.', 1);
		}
		
		if($sender) {
			$params['sender'] = trim($sender);
    }
    
		if($reference) {
			
			if(!is_string($reference) && !is_numeric($reference)){
			  throw new SeeMeGatewayException('Invalid number reference type. Must be string or number', 1);
			}
			
			$params['reference'] = trim($reference);
    }
      
		if($callbackParams){
		  if($callbackParams == "all"){
		  		$params['callback'] = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10";
		  } else if( $this->validateCallbackParams($callbackParams) ) {
		  		$params['callback'] = $callbackParams;
		  } else {
		  		throw new SeeMeGatewayException('Incorrect callback parameter format', 1);
		  }
		}
		  
		if($callbackURL) {
			$params['callbackurl'] = $callbackURL;
    }
		
		if( !is_numeric($params['number']) ){
		 throw new SeeMeGatewayException(
		   "Only numbers are allowed: number",
		   "2"
		  );
		}

		$result = $this->callAPI( $params );
		return $this->parseResult( $result );
	}
	
	public function getBalance() {
	
		$params = $this->params;
		$params['method'] = 'balance';
		
		$result = $this->callAPI( $params );
		return $this->parseResult( $result );
		
	}
 
	public function setIP( $ip ) {
	
	 $params = $this->params;
	 $params['method'] = 'setip';
	 $params['ip']   = trim($ip);
	 
	 if( !$this->validateIP( $ip ) ){
	 	throw new SeeMeGatewayException(
	    "Parameter is invalid: ip",
	    "15"
	   );
	 }
	 
	 $result = $this->callAPI( $params );
	 return $this->parseResult( $result );
	 
	}
	
	/**
  	* Returns the call's result
  	*
  	* @access public
  	* @return string
  	*/
	public function getResult() {
	 return $this->result;
	}
	
	/**
	 * Parse the callback result
	 *
	 * @access private
	 * @param string $result
	 * @return array
	 */
	public function parseResult( $result ) {
	
	 switch ( $this->format ){
	 
	 	case 'string':
	 	
	 		if(!is_string($result)){
		 		throw new Exception("SeeMe Gateway: Wrong return format type. Must be a string");
	 		}
	 	
	 		parse_str( $result, $resultparts );
	 		break;
	 	case 'json':
	 		$resultparts = json_decode($result,true);
	 		break;
	 	case 'xml':
	 		$resultparts = json_decode(json_encode((array)simplexml_load_string($result)),1);
	 		break;
	 	default:
	 		throw new Exception("SeeMe Gateway: Unexpected return format");
	 		break;
	 
	 }
	 
	 
	 $this->result = $resultparts;
	 $this->logToFile($resultparts);
	
	 switch ( @$resultparts['result'] ) {
	
	  case 'OK':
	   // SMS submitted successfully
	   return $resultparts;
	   break;
	
	  case 'ERR':
	   // error during SMS submit
	   throw new SeeMeGatewayException(
	    $resultparts['message'],
	    $resultparts['code']
	   );
	   break;
	
	  default:
	   throw new Exception(
	    'SeeMe Gateway: unimplemented result '.
	    '"' . @$resultparts['code'] . '", ' .
	    '"' . @$resultparts['message'] . '", '.
	    'raw result: "' . $result . '"'
	   );
	   break;
	
	 }
	
	}
	
	private function callAPI( array $params ) {
	
		if(isset($this->format)){
			$params['format'] = $this->format;
		}
		
    $params['apiVersion'] = $this->version; // SeeMe GW api version
    $apiUrl        = $this->apiUrl.'?'.http_build_query( $params, '', '&' );

    $this->logToFile( "----------------------------" );

    $this->logToFile( $this->method . ': ' . $apiUrl );

    switch ( trim($this->method) ) {
      case 'file_get_contents':
        if ( !ini_get('allow_url_fopen') ) {
          throw new Exception("SeeMe Gateway: can't use allow_url_fopen method.");
        }
        $result = file_get_contents( $apiUrl );
        break;
      case 'curl':
        if ( !extension_loaded('curl') ) {
          throw new Exception('SeeMe Gateway: CURL not installed on your server');
        }
        $result = $this->callCURL( $apiUrl );
        break;
      default:
        throw new Exception('SeeMe Gateway: unimplemented callingMethod: "' . $this->method . '"');
    }

    if ( $result === false ) {
      throw new Exception( 'SeeMe Gateway: failed to open file_get_contents("' . $apiUrl . '")' );
    }

    return $result;
	}

	private function callCURL( $apiUrl ) {
	
    $cURL = curl_init();

      curl_setopt_array( $cURL, array(
        CURLOPT_URL        => $apiUrl,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER  => true,
        CURLOPT_AUTOREFERER    => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION  => true,
        // CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => 2000,
        // CURLOPT_TIMEOUT      => 10,
        CURLOPT_FAILONERROR    => true,
      ));

    $result   = curl_exec( $cURL );
    $httpcode = curl_getinfo( $cURL, CURLINFO_HTTP_CODE );

    if ( $result === false ) {

      throw new Exception(
        'SeeMe Gateway: CURL ERROR: ' . $httpcode . ', ' . curl_error( $cURL )
      );
    } else {
      return $result;
    }
	}

	/**
  	* Validate callback parameters
  	*
  	* @access private
  	* @param string $params
  	* @return boolean
  	*/
	private function validateCallbackParams($params){
    return preg_match( '/^[0-9]{1,2}(\,[0-9]{1,2})*$/', $params );
	}
	
	/**
  	* Validate IP parameter
  	*
  	* @access private
  	* @param string $ip
  	* @return boolean
  	*/
	private function validateIP($ip){
		return preg_match( "/^(([1-9]?[0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5]).){3}([1-9]?[0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$/", $ip);
	}
  
  private function validateApiKey($hash) {
    $key = substr($hash, 0, -$this->checksumLength);
    $checksum = substr($hash, -$this->checksumLength);
    return substr(md5($key), 0, $this->checksumLength) == $checksum;
  }
	
	/**
  	* Log to file
  	*
  	* @access private
  	* @param string $string
  	* @return null
  	*/
	private function logToFile( $string ) {
	
	 if ( $this->logFileDestination ) {
	  $f = fopen( $this->logFileDestination, 'a' );
	  if ( !$f )
	   throw new Exception('SeeMe Gateway: failed to fopen( "' . $this->logFileDestination . '" )' );
	
	  if( is_array($string) ){
	  	foreach($string AS $key=>$value){
	  		fputs( $f, date("Y-m-d H:i:s") . ' - ' . $key . ' => ' . $value . "\n" );
	  	}
	  } else {
	  	fputs( $f, date("Y-m-d H:i:s") . ' - ' . $string . "\n" );
	  }
	
	  fclose( $f );
	 }
	}

}


class SeeMeGatewayException extends Exception {
	public function __construct($response,$errorCode) {
		$this->response		= $response;
		$this->errorCode  = $errorCode;
		parent::__construct( $response, $errorCode );
	}
	public function __toString() {
		return __CLASS__ . ": SEEME_GATEWAY_ERROR #{$this->errorCode}, {$this->response}\n";
	}
}Descărcare